Kết quả

Thông báo kết quả tuần thứ nhất (Bắt đầu: 08:30:00 18/09/2023 - Kết thúc: 16:30:00 24/09/2023)

Chi tiết thông tin trong file đính kèm: Tải xuống