Danh sách cuộc thi

Tuần thứ hai

Thời gian làm bài: 10 phút
 Điều kiện tham gia: Tất cả thí sinh
Nhóm: CCHC & CĐS
Bắt đầu: 08:30:00 25/09/2023
Kết thúc: 16:30:00 01/10/2023
Thi tối đa: 3 lần

Tuần thứ nhất

Thời gian làm bài: 10 phút
 Điều kiện tham gia: Tất cả thí sinh
Nhóm: CCHC & CĐS
Bắt đầu: 08:30:00 18/09/2023
Kết thúc: 16:30:00 24/09/2023
Thi tối đa: 3 lần